L’Ajuntament de Burjassot fa públiques les bases reguladores de les Ajudes Familiars a l’alimentació

26 juny 2020|Burjassot

Alimentación

L’Ajuntament de Burjassot ha fet públiques les bases reguladores de les Ajudes Familiars dirigides a l’alimentació de menors en situació o risc d’exclusió social, escolaritzats en el curs escolar 2020/2021. El termini per a sol·licitar aquestes ajudes serà de 30 dies naturals a partir de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP.(publicat hui 26-06-2020). Les bases poden consultar-se en la Seu Electrònica de l’Ajuntament, secció Tauler d’anuncis.

BASES

Preferentment, les sol·licituds es presentaran en el Registre General d’entrada de l’Ajuntament de Burjassot, en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i, de la mateixa manera, es podran presentar en el Centre Municipal de Serveis Socials situat en la Plaça Gómez Ferrer núm. 4. En tots dos casos, cal presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, sol·licitant cita prèvia. En el Registre de l’Ajuntament, situat a la Casa de Cultural, a través d’https://citaprevia.burjassot.org/ i, en el cas d’acudir al Centre de Serveis Socials, telefonant al 96 364 13 17 i 96 390 58 39.

Podran ser beneficiaris i beneficiàries de les Ajudes Familiars dirigides a l’alimentació de menors en situació o risc d’exclusió social, escolaritzats en el curs escolar 2020/2021 els menors, empadronats i/o que acrediten la convivència a Burjassot, que el curs 2020/2021 vagen a ser escolaritzats en segon cicle d’infantil i primària i que, havent sol·licitat beca de menjador de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, hagen quedat exclosos dels seus llistats de beneficiaris.

Són requisits imprescindibles, per a poder accedir a aquestes ajudes, ser menor escolaritzat en segon cicle d’infantil i en primària en centres escolars que es troben situats a Burjassot. Excepcionalment s’admetran les sol·licituds per al Col·legi Públic de Benimàmet i el Col·legi Sant Bartolomé de Godella (només en cicle d’infantil). Estar empadronats i/o que acrediten la convivència de manera permanent a Burjassot els menors per als quals se sol·licite l’ajuda, amb la seua respectiva família (pares, tutors o acollidors).

També és requisit imprescindible que la renda per càpita anual dels membres de la unitat familiar o convivència a la qual pertanga el/la sol·licitant, no excedisca del 100% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), en còmput vigent de 12 pagues 6.583,2€ a l’any o 548,60€ al mes.

Finalment, és necessari presentar la sol·licitud en el termini establit a aquest efecte, amb la instància facilitada per l’Ajuntament, haver sol·licitat l’ajuda de Beques escolars de la Conselleria d’Educació per al curs escolar 2020/2021 i fer quedat exclòs, com a beneficiari, en el llistat de Beques de la Conselleria d’Educació del pròxim curs.

Les bases de les ajudes, on s’especifica la documentació a aportar per part dels sol·licitants i els criteris de baremació d’aquestes, pot consultar-se en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Burjassot, en la web municipal, www.burjassot.org, i en cadascun dels Centres de Serveis Socials, durant el termini de la convocatòria.