L’Ajuntament de Burjassot publica la convocatòria per a la constitució de diferents borses de treball temporal per a l’àrea de Serveis Socials

3 juny 2020|Burjassot

servicios sociales ok

El BOP de hui, dimecres 3 de juny, recull l’anunci de l’Ajuntament de Burjassot amb la convocatòria i les BASES aprovades per a la constitució de diferents borses de treball temporal de personal per a atendre les necessitats de personal que es generen en l’àrea de Serveis Socials, respecte dels següents llocs de treball: psicòleg/a (tècnic superior); advocat/da (tècnic superior), treballador/a social (tècnic mitjà); educador/a social (tècnic mitjà), promotor/a d’Igualtat (administratiu); tècnic superior en Animació Sociocultural i Turística (tècnic mitjà) i tècnic superior en integració social (tècnic mitjà). El procés selectiu serà mitjançant concurs oposició.

Per a ser admés/a en el procés de selectiu i poder formar part de la borsa de treball, els/les aspirants hauran de complir una sèrie de requisits generals com són: tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que es disposa en l’article 57 de l’EBEP (Llei 5/2015); tindre complits els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa; no haver sigut imposada sanció disciplinària, o tindre-la cancel·lada o tindre dret a la seua cancel·lació en l’expedient personal; no haver sigut separat/a mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes i posseir la capacitat funcional necessària, tant física com sensorial i psíquica, per a l’exercici de les tasques pròpies del lloc a exercir. A més, i en funció del lloc, els/les aspirants hauran de complir una sèrie de requisits específics referits a la titulació requerida a casa cas, que es pot consultar en les bases.

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el 4 de juny i s’estendrà fins al 17 de juny, tots dos inclusivament. Les persones aspirants hauran de presentar la sol·licitud de participació en la prova selectiva en el Registre d’entrada de l’Ajuntament o de manera telemàtica, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

Juntament amb la sol·licitud, els/les aspirants hauran de presentar: Document Nacional d’Identitat o passaport en vigor; titulació exigida en la base tercera en funció del lloc al qual s’opta; la declaració responsable de no haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació penal per a l’exercici de funcions públiques i el justificant de l’ingrés de la taxa corresponent regulada en l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d’examen.

Les persones aspirants amb diversitat funcional igual o superior al 33% hauran de fer-ho constar en la seua sol·licitud de participació en la convocatòria i adjuntar el certificat corresponent. A més hauran d’especificar en la sol·licitud si requereixen adaptació dins del termini i en la forma escaient; per a aquest cas, hauran d’aportar també el certificat de l’òrgan administratiu competent on conste l’oportuna adaptació.

Una vegada iniciat el procés, els restants anuncis es publicaren íntegrament en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en la Seu Electrònica de l’Ajuntament. Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, l’alcalde aprovarà, mitjançant Decret, la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos que es publicarà en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en la Seu Electrònica.

Els exclosos podran presentar reclamacions, durant un termini de deu dies hàbils a comptar des del següent de la seua publicació, conforme al que es disposa en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.