L’Ajuntament de Burjassot publica la convocatòria per a la constitució de diferents borses de treball temporal per a la Brigada d’Obres

3 juny 2020|Burjassot

Brigada de Obras Plan de Empleo

El BOP de hui, dimecres 3 de juny, recull l’anunci de l’Ajuntament de Burjassot amb la convocatòria i les BASES aprovades per a la constitució de diferents borses de treball temporal de personal de la Brigada Municipal d’Obres. Aquestes borses de treball es constituiran per a cobrir les necessitats temporals de personal en diferents llocs de treball com són: peó d’obra i serveis diversos (Agrupació professional); Oficial de jardineria C2, Oficial serveis diversos C2 i Oficial fusteria C2.

Les persones que participen com a aspirants en la convocatòria hauran de posseir una sèrie de requisits en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre’ls fins a la incorporació efectiva i durant l’acompliment del lloc de treball mentre es troben en servei actiu. Així, amb caràcter general, els/les aspirants hauran de tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que es disposa en l’article 57 de l’EBEP (Llei 5/2015); tindre complits els 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa; no haver sigut imposada sanció disciplinària i no haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques; posseir la capacitat funcional necessària, tant física com sensorial i psíquica, per a l’exercici de les tasques pròpies del lloc a exercir i estar en possessió del permís de conduir classe B.

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el 4 de juny i s’estendrà fins al 17 de juny, tots dos inclusivament. Les persones aspirants hauran de presentar la sol·licitud de participació en la prova selectiva en el Registre d’entrada de l’Ajuntament o de manera telemàtica, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

Juntament amb la sol·licitud, els/les aspirants hauran de presentar: Document Nacional d’Identitat o passaport en vigor; amb caràcter general, el permís de conduir classe B. Amb caràcter específic, per al lloc d’Oficial de serveis varis i per al d’oficial de fusteria, s’haurà d’aportar el Títol de graduat en educació secundària obligatòria, graduat escolar, formació professional de primer grau o equivalent. També s’haurà d’aportar, amb caràcter general, la declaració responsable de no haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació penal per a l’exercici de funcions públiques i el justificant de l’ingrés de la taxa corresponent regulada en l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d’examen: per a poses 14,47 € i Oficials: 21,79 €

Les persones aspirants amb diversitat funcional igual o superior al 33% hauran de fer-ho constar en la seua sol·licitud de participació en la convocatòria i adjuntar el certificat corresponent. A més hauran d’especificar en la sol·licitud si requereixen adaptació dins del termini i en la forma escaient; per a aquest cas, hauran d’aportar també el certificat de l’òrgan administratiu competent on conste l’oportuna adaptació.

Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, l’alcalde aprovarà, mitjançant Decret, la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos que es publicarà en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot. Els exclosos podran presentar reclamacions, durant un termini de deu dies hàbils a comptar des del següent de la seua publicació.