L’Ajuntament de Burjassot publica la convocatòria per a la plaça de coordinador/a esportiu

15 gener 2020|Burjassot

deportes genérico

L’Ajuntament de Burjassot ha publicat, en el seu Portal de Transparència i en la Seu Electrònica, la convocatòria i les bases per a una plaça de coordinador/a esportiu, pertanyent a l’Escala d’Administració especial, Subescala tècnica, Grup A, Subgrup A1. La convocatòria va quedar publicada en el BOP el passat 13 de desembre de 2019, mentre que en el DOGV es va publicar el 30 de desembre de 2019. En el BOE, la convocatòria ha quedat publicada amb data de 13 de gener de 2020. El procediment selectiu serà el de lliure oposició. L’objecte de la convocatòria és la cobertura, amb caràcter definitiu, d’una plaça de coordinador/a esportiu i la constitució d’una borsa de treball amb els aspirants que hagen superat el procés selectiu.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació d’aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado. Així, el termini de presentació d’instàncies ha quedat fixat entre el 14 de gener i el 10 de febrer de 2020. Les instàncies, acompanyades de tota la documentació requerida en les bases, aniran dirigides a l’Alcalde, havent de presentar-se en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Burjassot, o telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

La titulació requerida serà la de Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport o titulació anàloga equivalent. En tot cas l’equivalència haurà de ser aportada per l’aspirant mitjançant certificació expedida a aquest efecte per l’Administració competent en cada cas.

Per a ser admesos els aspirants hauran de reunir diferents requisits com, per exemple, posseir la nacionalitat espanyola o la d’un país membre de la Unió Europea, o la de qualsevol d’aquells Estats als quals en virtut de tractats internacionals celebrats per aquella i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors; tindre compliments setze anys d’edat i no excedir de l’edat de jubilació forçosa; estar en possessió o en condicions d’obtindre la titulació requerida, dins del termini de presentació d’instàncies, entre altres requisits recollits en les bases.
Expirat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcaldia dictarà resolució, en el termini màxim d’un mes, declarant aprovada la llista provisional d’admesos/as i exclosos/as. Aquesta resolució, que es publicarà en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, indicarà el termini de 5 dies naturals per a esmena de defectes per part de els/as aspirants. Així mateix, en aquest termini es podrà presentar qualsevol reclamació pertinent per els/as interessats/as.

Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan procedisquen de conformitat amb les bases, es faran públics en el tauler d’edictes municipal i en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot, de conformitat amb el que es preveu en les pròpies bases.