L’Ajuntament de Burjassot publica la convocatòria per a proveir de catorze places en propietat d’Agent de la Policia Local

9 gener 2020|Burjassot

Fiesta Policía Local

L’Ajuntament de Burjassot ha publicat, en el seu Portal de Transparència, la convocatòria per a proveir de catorze places en propietat d’Agent de la Policia Local, Escala d’Administració Especial, Subescala Serveis Especials, classe: policia local i els seus auxiliars, escala bàsica, grup C1. La convocatòria va quedar publicada en el BOP el passat 23 de desembre de 2019 mentre que en el DOGV es va publicar el 8 de gener de 2020. El procediment selectiu serà el de concurs oposició, segons el que s’estableix en el Decret del Consell 180/2018, de 5 d’octubre.

Per a ser admés o admesa al present procés selectiu serà necessari, referits al dia en què finalitze el termini de presentació d’instàncies, complir els següents requisits: tindre la nacionalitat espanyola; no estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari; mancar d’antecedents penals; estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l’escala bàsica; tindre almenys díhuit anys d’edat i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa; comprometre’s, mitjançant declaració jurada, a portar armes de foc, i si fa falta, utilitzar-les, entre altres requisits recollits en les bases de la convocatòria.

Les instàncies per a prendre part en el procés selectiu, es dirigiran a l’alcaldia de la corporació, i es presentaran en el Registre general d’entrada de l’Ajuntament, durant el termini de 20 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Així, el termini de presentació d’instàncies ha quedat fixat entre el 9 de gener i el 5 de febrer de 2020. Les persones participants que presenten la sol·licitud en altres Registres diferents als de l’Ajuntament de Burjassot hauran de remetre còpia d’aquesta, dins del termini de presentació de sol·licituds, al següent correu electrònic: registro@ayto-burjassot.es. Les sol·licituds també podran presentar-se a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Burjassot.

Expirat el termini de presentació d’instàncies, mitjançant resolució de l’alcaldia, s’aprovarà la llista provisional de personal admés i exclòs, la qual s’adoptarà en atenció al declarat per les persones aspirants. Aquesta resolució es publicarà en el BOPV, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i en la pàgina web, concedint-se un termini de 10 dies hàbils a partir del següent al de la publicació en el BOPV perquè es puguen formular reclamacions o esmenar els defectes, quan foren corregibles, que hagen motivat l’exclusió.