El Piló convoca els seus XXVII Premis de Narrativa

2 febrer 2015|Burjassot

L’Entitat Cultural Valenciana El Piló de Burjassot ha convocat els seus XXVII Premis de Narrativa, en els quals es troba el VIII Premi Josep Melià de Teatre, dotat amb un premi de 300€, i el XIV Premi Federic Feases de Novel·la, dotat amb un premi de 1.800€. En tots dos casos, els guanyadors rebran també un detall en bronze de J. Chornet.

La presentació d’originals, en tots dos casos, ha de fer-se per correu certificat remès a Josep Barat, carretera de Llíria, 34. 46100, Burjassot abans de l’1 de març. El lliurament dels premis es realitzarà entre els mesos d’abril i maig d’aquest any.

En el cas del XIV Premi Federic Feases de Novel·la, les obres, de tema lliure, han de ser inèdites, amb una extensió d’entre 50 i 150 pàgines. S’hauran de remetre quatre còpies de la novel·la impreses en A4, enquadernades i amb 30 línies per fulla, marges laterals d’1.5cm i tipografia Times, Arial o similar a 12 punts. A més, s’adjuntarà un CD amb l’original en format Word o OpenOffice. Els treballs, a més d’estar escrits en la normativa del Puig-RACV, hauran de presentar-se amb pseudònim, constant en l’exterior el títol de la novel·la i adjuntant un sobre amb les dades de l’autor.

Per optar al VIII Premi Josep Melià de Teatre, la presentació d’originals complirà les mateixes normes que el de novel·la a excepció que, en aquest cas, es poden presentar les obres a concurs tant amb nom com amb pseudònim. En el segon dels casos, serà necessari adjuntar un sobre amb les dades de l’autor.

Les BASES completes dels XXVII Premis de Narrativa El Piló poden consultar-se en el Facebook de l’entitat, Entitat El Piló i en la web municipal, www.burjassot.org, en la secció Notícies/Societat.