El Premi de Poesia Vicent Andrés Estellés 2017 comença a rodar amb la publicació de les seues bases

13 juliol 2017|Burjassot

Bases Premi VAE 2017

 

L’Ajuntament de Burjassot, a través de l’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot, ha fet públiques, a través del BOP i de la seu electrònica de l’IMCJB, en el seu Tauler d’anuncis, les bases de la convocatòria del Premi de Poesia Vicent Andrés Estellés 2017.

El termini de presentació d’obres, en l’Institut Municipal de Cultura i Joventut, començarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP i finalitzarà el 15 de setembre d’enguany. EXTRACTE PUBLICAT EL 24 DE JULIOL DE 2017.

Cada participant en el certamen podrà presentar una sola obra atorgant el jurat un únic premi a una única obra guanyadora que li reportarà al seu creador el premi d’enguany, dotat de 9.180 euros. Aquesta quantitat serà considerada com a bestreta per la cessió a l’IMCJB dels drets d’edició. El guanyador es compromet a subscriure el contracte de cessió en exclusiva dels drets d’edició.

Les obres hauran de ser originals i inèdites en tota la seua extensió, escrites en valencià o en qualsevol altra variant de la llengua, sense límit respecte a l’estil o a la temàtica, sempre que es respecten els drets protegits per la Constitució. Hauran d’estar escrites a ordinador, amb un tipus de lletra llegible, amb una grandària igual o superior a 12 punts, a doble espai i per una sola cara.

La presentació de les creacions es realitzarà en un sobre amb quatre còpies i, tant en el sobre com en l’original i les còpies, únicament es farà constar el títol del treball, en cap cas el nom de l’autor o autora. També s’adjuntarà una còpia del treball en format digital (llapis USB). Així mateix, aquest sobre anirà acompanyat d’un altre sobre amb el nom, l’adreça, el telèfon de contacte, el correu electrònic i la fotocòpia del DNI de l’autor o autora.

Les bases íntegres de la convocatòria poden consultar-se en el BOP de l’11 de juliol i en el Tauler d’Anuncis de l’IMCJB, en la seua seu electrònica.