Participació infantil

La participació infantil és un dret i un dels quatre principis fonamentals de la Convenció sobre els Drets del Xiquet, els xiquets i les xiquetes tenen dret a expressar lliurement la seua opinió sobre qualsevol qüestió que els concernisca i la seua opinió ha de ser tinguda en compte. (art. 12 Convenció Internacional sobre els Drets del Xiquet de l’ONU, 1989).

La CDN estableix que els Estats han de garantir que el xiquet i/o xiqueta estiga en condicions de formar-se un judici propi, així com el dret a expressar lliurement la seua opinió sobre les situacions que els inquieten, tenint-se en compte les opinions de la infantesa en funció de la seua edat i maduresa.

Perquè aquesta participació siga veraç, s’ha de fomentar la construcció d’una opinió informada per part dels xiquets, xiquetes i adolescents i promoure l’associacionisme com un espai propi de la infància i adolescència i de representativitat entre ells. A Burjassot s’ha creat el “Consell de les xiquetes i els xiquets” dins del Projecte Burjassot Ciutat de les xiquetes i els xiquets, en el qual els nostres xicotets i xicotetes debaten i treballen per a construir un municipi més amable amb la infància.

A més, com diu Roger Hart, una nació és democràtica en la mesura en la qual la seua ciutadania participa, especialment a nivell local. La confiança i la competència per a participar s’adquireixen gradualment amb la pràctica, esperant que quan s’arribe a l’edat adulta es convertisquen en persones adultes responsables i participatives sense cap experiència prèvia en les habilitats i responsabilitats que això comporta. La participació és, per tant, un dret i una responsabilitat, que implica compartir les decisions que afecten la vida pròpia i a la vida de la comunitat en la qual vivim.

Més informació visitar la pàgina La ciutat dels xiquets (lacittadeibambini.org)