La policia de Burjassot multarà als propietaris de gossos que no arrepleguen els seus excrements

13 setembre 2016|Burjassot

L’Ajuntament de Burjassot, des de la Regidoria de Policia i Seguretat Ciutadana, dirigida per Manuel Pérez Menero, va a intensificar, a partir d’aquest dimecres 14 de setembre, els controls per la no arreplegada d’excrements en la via pública i per la tinença del xip dels animals de companyia. La campanya serà intensiva durant un termini de temps indeterminat i es realitzaran controls diaris i a diferents franges horàries, multant a aquells propietaris que no arrepleguen els excrements dels animals o els porten sense identificar amb el corresponent xip.

Per a l’alcalde de Burjassot, Rafa García, “a partir d’aquesta setmana, per a aquest Ajuntament s’ha convertit en objectiu prioritari cercar una solució al problema dels excrements dels animals. S’han fet campanyes de conscienciació, s’ha avisat per part de la Policia, però moltes persones no actuen com correspon així que, a partir de demà dimecres, la Policia tindrà com un dels seus treballs principals, a més de les tasques normals, posar fi a aquests comportaments. Les persones que no complisquen amb la seua obligació seran multades conforme a l’ordenança, amb sancions entre els 60 i els 300 euros. En un municipi en el qual poden conviure prop de 5.000 cans, cal conscienciar-se per a no embrutar, ja que és important ara mateix la brutícia que generen els excrements. Esperem que amb aquesta mesura, que òbviament no és del nostre gust, puguem anar baixant els problemes que es generen amb aquests comportaments tan poc cívics“.

El Consistori recorda que, atenent a l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana, en el seu Títol III, article 30, “les persones que acompanyen als seus animals estan obligades a arreplegar els excrements que dipositen en qualsevol lloc de les vies o llocs públics i, de manera especial en zones d’estada o pas. Quan els excrements dels animals queden dipositats en les voreres, passejos, jardins i, en general, en qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants, hauran de ser arreplegats pels propietaris o persones que els conduïsquen i dipositats en un contenidor de fem, tancats en una bossa de plàstic. Seria convenient que els amos dels animals aplicaran sobre la via pública aigua polvoritzada per a diluir l’orín dels animals evitant així males olors i la degradació dels espais i equipaments públics“.

En el cas d’incomplir l’ordenança, l’acompanyant de l’animal serà sancionat “per no arreplegar excrements d’animals en llocs públics, no introduir-los en bossa de plàstic o llançar-los a un lloc no adequat“. La sanció oscil·larà dels 60 als 300 euros, en el cas de considerar-se lleu però, d’acord al principi de proporcionalitat, tenint en compte la reincidència en la comissió de faltes, la transcendència per a la convivència ciutadana, els danys produïts als béns públics o privats, entre uns altres, podria arribar a catalogar-se com molt greu, ascendint la sanció a una multa de 3.000 euros.

Aquesta obligatorietat de recollida dels excrements de la via pública també s’arreplega en l’Ordenança Municipal sobre Tinença d’Animals en el seu Capítol VII, relacionat amb les repercussions en la neteja respecte a la tinença d’animals en la via pública. Aquest capítol, en els seus articles 32 i 33, arreplega les mesures higièniques ineludibles que han de complir “les persones que conduïsquen gossos o una altra classe d’animals per la via pública”.

En el cas del xip que, tal com es desprèn de l’Ordenança Municipal sobre Tinença d’Animals, obligatòriament els gossos han de portar la identificació electrònica, que suposa el DNI del gos. Des de la Policia Local també es va a dur a terme el control dels mateixos per a garantir la identificació dels gossos, evitant així possibles abandons i facilitant, amb açò, que qualsevol gos perdut puga tornar al costat dels seus amos.

En aquest cas, les infraccions de les disposicions d’aquesta ordenança seran sancionades amb multa de 30 a 18.000 euros, “atenent a l’entitat del fet, al risc per a la salut i tranquil·litat dels ciutadans, a la degradació ambiental, al grau d’intencionalitat, a la generalització de la infracció i a la reincidència“.