La Regidoria d’Educació informa sobre el Protocol d’atenció sanitària en els centres educatius

21 setembre 2016|Burjassot

El passat 8 de setembre va començar el curs 2016-2017 per a tots els escolars de Burjassot i, des de llavors, la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Burjassot, que dirigeix Laura Espinosa, s’ha posat a treballar dur junt amb els centres educatius del municipi, per a garantir la qualitat educativa, la formació integral i també el benestar i la seguretat de tots els xiquets i les xiquetes de Burjassot.

En aqueix sentit, vol contribuir a la difusió, ja que és de summa importància conéixer-ho per part de tots els agents educatius, del Protocol d’atenció sanitària específica en centres educatius, que ha publicat la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Aquest Protocol, que va ser publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana a través de la RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2016, conté les instruccions i orientacions per a les actuacions d’atenció sanitària a l’alumnat amb problemes de salut crònica en horari escolar, l’atenció a la urgència previsible i no previsible, així com l’administració de medicaments i l’existència de farmacioles en els centres escolars.

Aquest Protocol va a començar a aplicar-se, en aquest curs escolar 2016/17, en tots els centres públics de la Generalitat Valenciana, podent-se acollir també al mateix la resta de centres, i des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Burjassot, tal com ha declarat la regidora Laura Espinosa “creiem que és un avanç molt important per a l’atenció de l’alumnat amb malalties cròniques de Burjassot, que s’haja arribat al consens d’elaborar aquest Protocol, per part de les Conselleries d’Educació i de Sanitat, que servirà de guia per a la planificació de les actuacions conjuntes a realitzar amb aquest alumnat, tant en els centres escolars, com en els centres de salut”.

I és que l’article 59 de la Llei 10/2014 es dedica exclusivament a la salut escolar i estableix que les accions en matèria de salut escolar exigeixen l’actuació coordinada dels departaments competents en matèria de sanitat i educació. Així, per a l’aplicació del contingut del punt 6 d’aquest article que diu: “Perquè els menors escolaritzats amb problemes de salut que necessiten atenció sanitària puguen seguir el seu procés escolar amb la major normalitat possible, cada centre educatiu s’adscriurà al centre de salut més proper, des d’on es garantirà, d’acord amb la valoració de les necessitats, l’atenció sanitària específica que siga necessària”, s’ha treballat de forma conjunta i mitjançant consens entre les conselleries implicades en aquest tema, és a dir, Educació i Sanitat.

És important destacar que el Protocol d’atenció sanitària arreplega les responsabilitats de tots els agents implicats, tant educatius com a sanitaris, en la salut dels menors. Així, per part de les famílies, aquestes han d’aportar al centre l’informe mèdic on s’especifique el diagnòstic i/o malalties de l’alumne/alumna, recomanacions en cas d’urgència i la prescripció del tractament que ha de seguir, sol·licitar, si es desitja, administració de tractament i consentiment informat, aportar la medicació prescrita pel personal sanitari, retolada amb el nom, posologia i freqüència, així com ocupar-se tant de la seua reposició com del control de la seua caducitat.

Tots els centres educatius de Burjassot han rebut una còpia d’aquest Protocol, d’importància per a tots aquells menors de Burjassot que pateixen malalties cròniques i que cursen els seus estudis en el municipi. El document dóna resposta a una necessitat històrica de la comunitat educativa. De fet, va ser un dels primers assumptes que la regidora Laura Espinosa va reivindicar, en la primera reunió que va mantenir amb la Conselleria d’Educació.