La sessió ordinària del Ple Municipal aprova diferents mocions

2 març 2017|Burjassot

Celebrada aquest dimarts en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Burjassot, la sessió ordinària del Ple Municipal ha aprovat diferents mocions, presentades pels grups municipals que ho componen, PSPV-PSOE, Compromís, PP, Ciutadans, EU i Totes amb Burjassot.

La primera de les mocions aprovades, amb els vots a favor del PSPV-PSOE, Compromís, EU i Totes amb Burjassot, l’abstenció de Ciutadans i el vot en contra del PP, ha sigut la presentada pel Partit Socialista en la qual s’insta al Govern d’Espanya “a convocar, amb caràcter d’urgència l’Observatori de Beques” a més de “modificar la normativa reguladora de les beques per a recuperar el vertader sentit de les mateixes com a dret subjectiu, sense que cap estudiant que complisca els requisits es quede sense beca per qüestions pressupostàries“. D’igual manera, entre altres acords, la moció insta a “establir criteris clars, objectius i ponderables per a la seua obtenció, de tal manera que el sol·licitant puga conèixer de bestreta els criteris pels quals se li atorguen i la quantia que percebrà, si és concedida, en el cas de complir-los“.

Per unanimitat de tots els grups es va aprovar la moció presentada pel Partit Popular en la qual es va acordar que “l’Ajuntament de Burjassot inicie de manera immediata, sobre la base del compliment del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en l’art. de les quals 164, que els expedients seran rubricats i les seues fulles foliadas pels funcionaris encarregats de la seua tramitació“. Així mateix, l’aprovació de la moció també suposa, com a acord “que l’Ajuntament de Burjassot, que està en ple procés d’implementació del procés d’administració electrònica, redacte un “Reglament Municipal del Procediment Administratiu” aplicable a qualsevol òrgan o entitat de l’àmbit de l’administració municipal”.

També per unanimitat i presentada pel Partit Popular, el Ple va aprovar la moció per a la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana i el propi Ajuntament de Burjassot, per a millorar la protecció dels drets i llibertats de les persones.

A proposta de Compromís, el Ple va aprovar amb els vots a favor del PSPV-PSOE, Compromís, Ciutadans, EU i Totes amb Burjassot, i l’abstenció del PP, la moció en relació a la memòria històrica a Burjassot. Amb l’aprovació d’aquesta moció, l’Ajuntament “declara el poble, un poble per la memòria històrica i ha d’assumir els reptes d’ajudar a recuperar la història“, a més, arreplega també que el Consistori “s’adherisca a la Xarxa de Municipis per a la posada en valor de la Memòria Històrica, donada la importància estratègica que va tenir en el conflicte bèl·lic dels anys 30 el poble de Burjassot“.

Presentada per Ciutadans, el Ple va aprovar per unanimitat la moció per a revisar i corregir la ubicació i col·locació dels senyals de tràfic a Burjassot. El text d’aquesta moció insta a “l’Equip de Govern al fet que duga a terme una revisió de la senyalització vertical del municipi de Burjassot per a corregir els errors en la seua ubicació, o per a esmenar les possibles males interpretacions que els conductors i conductores puguen tenir per la col·locació de les mateixes“, així mateix, el text també arreplega que, “aprofitant aquesta revisió de la senyalització, es netegen els senyals de tràfic que té adhesius o que estan tacades amb grafitis, al mateix temps que es retiren i es reemplacen les que tinguen indicacions il·legibles“.

Finalment, amb l’abstenció de l’Equip de Govern, format per PSPV-PSOE i Compromís, i els vots a favor de PP, Ciutadans, EU i Totes amb Burjassot, es va aprovar la moció presentada per aquest últim grup per a l’eficiència energètica i la utilització d’energies renovables. En el text de la mateixa s’arreplega l’acord per a realitzar “una auditoria energètica dels edificis de titularitat de l’Ajuntament, aquells que presenten un servei públic al municipi de Burjassot i en totes les infraestructures energètiques, com l’enllumenat públic, per a veure les possibles deficiències i millores i inversions necessàries en les instal·lacions, subministraments i infraestructures energètiques, així com en la mateixa estructura dels edificis, especialment la Casa Consistorial, la Casa de Cultura, les dependències de CEMEF, SLU, les instal·lacions esportives municipals i centres socials“. En funció de la citada auditoria, la moció “insta a l’Equip de Govern al fet que destine una partida pressupostària per a la millora de les infraestructures energètiques per a aconseguir un estalvi significatiu”.