L’Ajuntament de Burjassot modifica la distribució de cobrament d’impostos, amplia els terminis de fraccionament i suprimeix la quantitat mínima a fraccionar per a 2018

1 desembre 2017|Burjassot

Impuestos 2018

L’Ajuntament de Burjassot ha aprovat una bateria d’importants mesures econòmiques de les quals, a partir de 2018, es podrà beneficiar la ciutadania de Burjassot, facilitant i fent més còmoda, amb elles, l’obligació de fer front al pagament dels impostos municipals.

Per a l’alcalde de Burjassot, Rafa García, “traure endavant aquestes mesures econòmiques de les quals els veïns i veïnes de Burjassot podran beneficiar-se a partir d’aquest pròxim any és veure complit un compromís personal envers la ciutadania de Burjassot. Aquestes mesures aprovades van a permetre un notable alleujament en les economies familiars. Espaiar en el temps els períodes de cobrament, ampliar de cinc a set els venciments, que aquests siguen sense interessos i que la ciutadania puga fraccionar els seus tributs sense límit de quantitat, són mesurades que amb tota seguretat van a permetre que als ciutadans i ciutadanes de Burjassot els siga molt més còmode, assumible i lleuger fer front al pagament d’impostos, millorant així, en definitiva, la seua qualitat de vida”.

La primera d’aquestes mesures consisteix en l’ampliació del fraccionament dels terminis en els quals es poden pagar els impostos. Fins ara, l’Ajuntament de Burjassot, prèvia sol·licitud de l’interessat/da, podia fraccionar els pagaments dels impostos municipals en cinc venciments. Ara, i amb l’objectiu de beneficiar encara més a la ciutadania i evitar desemborsaments onerosos, s’ha ampliat els terminis a set venciments sense interessos, amb la qual cosa, és possible disminuir les quantitats que s’han d’abonar en les mensualitats. Al mateix temps, s’ha suprimit l’import mínim establit per a poder acollir-se a aquest fraccionament que, anteriorment, era de 200 euros anuals. D’aquesta manera, els veïns i veïnes de Burjassot podran fraccionar la quantitat que desitgen.

D’altra banda però amb igual importància, ja que ha sigut una petició molt demandada per part de la ciutadania, l’Ajuntament ha modificat els períodes de cobrament dels impostos, eliminant la concentració dels mateixos en un periode concret, cosa que venia succeint amb anterioritat. Així, a partir de 2018 i amb aquesta nova mesura, la taxa de guals es cobrarà en els mesos de febrer i març; l’IVTM (Impost de Vehicles de tracció mecànica) es passarà al cobrament en els mesos d’abril i maig; l’IBI es cobrarà en els mesos de juny i juliol i el IAE (Impost sobre les Activitats Econòmiques) es cobrarà en els mesos d’octubre i novembre.

La sol·licitud per al fraccionament dels pagaments dels impostos municipals ha de realitzar-se abans del 31 de desembre de 2017 perquè puga entrar en vigor en 2018. Hi ha dues formes per a sol·licitar-ho. El fraccionament pot sol·licitar-se, bé físicament en el Registre d’Entrada en l’Ajuntament o ben donant-se d’alta en la Carpeta Ciutadana i en l’apartat Tràmits On line emplenar la “Sol·licitud d’Inclusió en el Sistema de Pagaments Fraccionats de Rebuts de Venciment Periòdic”.