L’Ajuntament de Burjassot publica el calendari fiscal per a 2016

3 desembre 2015|Burjassot

L’Ajuntament de Burjassot, representat per l’alcalde, Rafa García, i a través de bàndol municipal, ha publicat el calendari fiscal per a l’exercici econòmic de 2016. Així, els períodes de cobrament en voluntària dels tributs municipals, que tenen un caràcter periòdic, han quedat establerts en el calendari, de la següent manera.

La taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per a aparcaments, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe (guals) s’haurà d’abonar des de l’1 de març fins al 30 d’abril de 2016. Igualment, l’impost sobre béns immobles (IBI) es cobrarà des de l’1 de març al 30 d’abril de 2016.  

El període establert per a abonar l’impost sobre vehicles de tracció mecànica serà entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2016, mentre que l’impost sobre activitats econòmiques s’haurà d’abonar entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre de 2016.

Finalment, la taxa per utilització privativa del Mercat Municipal s’abonarà trimestralment. El primer trimestre de pagament serà de l’1 al 15 de febrer de 2016; el segon trimestre serà de l’1 al 15 de maig de 2016; el tercer trimestre de pagament serà de l’1 al 15 d’agost, mentre que l’últim trimestre per a abonar aquesta taxa municipal serà de l’1 al 15 de novembre de 2016.

El bàndol municipal que arreplega el calendari fiscal de 2016 es va emetre, perquè en prengueu coneixement general, el 30 de novembre de 2015. Tenint com a termini per a efectuar la sol·licitud fins al 31 de desembre de 2015, els veïns i les veïnes que així ho desitgen, poden sol·licitar, per registre d’entrada en l’Ajuntament de Burjassot, el fraccionament dels tributs municipals, una mesura que l’Ajuntament de Burjassot està adoptant en els últims exercicis amb l’objectiu de fer més suportables les obligacions fiscals de la ciutadania.