L’alcalde de Burjassot, Rafa García, anuncia la baixada de l’IBI i de la taxa de fem un 10%, la congelació de la resta d’impostos per al 2015 i recorda la possibilitat de fraccionar el pagament dels mateixos

7 novembre 2014|Burjassot

L’alcalde de Burjassot, Rafa García, anuncia una proposta econòmica, que es durà a terme a través de la Regidoria d’Hisenda dirigida per José Ruiz, que propiciarà la baixada de l’Impost de Béns Immobles de naturalesa Urbana i de la taxa de fem per a l’exercici 2015. En tots dos casos, aquesta acció afavorirà les economies familiars que veuran reduït el pagament de l’IBI i del fem. També ha anunciat la congelació de la resta d’impostos per a l’exercici de 2015.

En relació a l’IBI, l’Ajuntament abaixarà el tipus impositiu un 10%, passant de l’1,016% al 0,90% amb el conseqüent benefici per als ciutadans de Burjassot que tinguen una vivenda.

En el cas de la taxa de fem, la baixada del 10% en el rebut es durà a terme gràcies als propis veïns de Burjassot i a la gran quantitat de residus que reciclen. Tal com han assenyalat fonts municipals, el reciclatge d’infinitat de residus ha permès al Consistori augmentar els beneficis de la venda dels mateixos i, amb açò, disminuir la taxa de fem per al 2015. Els ciutadans de Burjassot són els propis beneficiats del reciclatge. A més, cal destacar també que en aquests mesos s’ha dut a terme, per part del Consistori, la renegociació dels preus de la contracta de recollida de fem, fet que també ha ajudat a la disminució de la taxa.

A tot açò s’uneix que des de l’Ajuntament de Burjassot, conscients de les dificultats econòmiques dels seus veïns, s’ha vingut facilitant als mateixos el pagament dels seus tributs, per la qual cosa s’ha engegat un sistema de pagament que permet als ciutadans de Burjassot atendre el pagament dels seus tributs fraccionant-los, de manera que poden atendre els mateixos dividint-los en cinc quotes anuals. Nombrosos contribuents s’han acollit a aquest sistema de pagament, en el qual poden incloure l’IBI, l’Impost d’Activitats Econòmiques, l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i guals, sent els percentatges de recaptació de l’Ajuntament per a aquest sistema de pagament de quasi el 100%.

Qualsevol veí del municipi pot acollir-se a aquest sistema de pagament sol·licitant-ho a l’Ajuntament sempre que l’import de les quotes corresponent a la totalitat dels seus tributs siga superior a 200 euros.

En cas que l’import fóra inferior a 200 euros, l’Ajuntament contempla també la possibilitat del fraccionament complint els requisits legalment establerts.

Els pagaments de la suma total de tots els impostos es prorratejarà en cinc quotes bimestrals que es pagaran el 5 de febrer, el 5 de març, el 5 de maig, el 5 de juliol i el 5 de setembre, o l’immediat dia hàbil posterior, en tots els casos. Els tributs acollits a aquest sistema de pagament fraccionat tindran una bonificació del 2% del deute tributari.

La presentació de la petició del pagament fraccionat, que haurà de realitzar-se en el Registre de l’Ajuntament de Burjassot, podrà realitzar-se al llarg de tot l’any però, l’any en curs, només tindran efectes les presentades fins al 31 de desembre de l’any anterior.

like other sports
quick weight lossTop Tips For Teens About Fashion Line