Annex II. Declaració responsable de no prohibició de ser beneficiari d’altres subvencions