Establiments públics mitjançant declaració responsable