Ordenança Fiscal Reguladora Sistema Pagaments Fraccionats de Rebuts de Venciment Periòdic