Ordenança reguladora del preu públic per prestació de serveis culturals, de formació i ensenyaments socioculturals