Ordenança Reguladora Preu Públic Piscina Coberta i Descoberta