Ordenança Reguladora Preu Públic Prestació del Servei Aparcament Públic Maestro Lope – Emilia Carsí