Ordenança Reguladora Taxa Aprofitament Especial Domini Públic Local a favor d’empreses o Entitats que Utilitzen Domini Públic per Prestar Serveis Subministraments d’Interès General