Ordenança Reguladora Taxa per Entrada de Vehicles a través de Voreres i Reserves de Via Pública per a Aparcament, Càrrega i Descàrrega de Mercaderies de qualsevol classe