Ordenança Reguladora Taxa per Prestació del Servei de Recollida i Transport de Residus Sòlids Urbans