Ordenança Reguladora Taxa per Prestació del Servei de Retirada de Vehicles