Ordenança Reguladora Taxa Utilització Privativa o Aprofitament Especial Domini Públic Local Empreses que Presten Serveis Telefonia Mòbil