Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires i altres elements auxiliars