Ordenança Municipal Reguladora sobre la tinença d’animals potencialment perillosos