Plusvàlues. Declaració de transmissió de domini subjecte a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana