Nova convocatòria per a proveir en propietat una plaça de conserge de col·legi per torn lliure i formació de borsa de treball a Burjassot

8 febrer 2022|Burjassot

Ayudas centros educativos

L’Ajuntament de Burjassot ha fet públiques les bases que regeixen la convocatòria per a proveir en propietat tres places de conserge col·legi, escala d’Administració General, subescala subalterna, grup AP, mitjançant el sistema de concurs oposició, torn promoció interna horitzontal (2 places) i lliure (una plaça) i formació de borsa de treball.

Les bases, publicades en Butlletí Oficial de la Provincial (BOP) el passat 10 de gener, recullen tant els requisits que han de reunir els aspirants com el termini de presentació de sol·licituds, obert fins al 25 de febrer, com el temari del concurs oposició. De la mateixa manera, en les bases es poden consultar els barems que regiran la fase de concurs. Tota la informació sobre les places, dues de promoció interna i una de torn lliure, poden consultar-se en el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Burjassot.

El termini de presentació de sol·licituds per a optar tant a les dues places de promoció interna com a la plaça de torn lliure i a formar part de la borsa de treball estarà obert fins al 25 de febrer de 2022, tal com es desprén de la publicació de l’anunci en el DOGV del 28 de gener de 2022 (el termini són 20 dies hàbils a comptar des del següent a la publicació de l’anunci en el DOGV).