Publicada la convocatòria d’Ajudes Familiars a l’Alimentació (PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL 8 D’AGOST Al 6 DE SETEMBRE)

7 agost 2023|Burjassot

Alimentación

L’Ajuntament de Burjassot ha fet pública la Convocatòria de les Ajudes Familiars dirigides a l’alimentació de menors en situació o risc d’exclusió social, escolaritzats en el curs escolar 2023/2024. El termini per a sol·licitar les ajudes serà de 30 dies naturals, A partir de l’ENDEMÀ de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP (PUBLICAT EL 7 D’AGOST DE 2023), és a dir, del 8 d’agost al 6 de setembre.

Preferentment, les sol·licituds es presentaran en el Centre Municipal de Serveis Socials situat en la Plaça Gómez Ferrer 4, en horari de matí, de 9 h a 14 h, o en el SAC (Servei d’Atenció al Ciutadà) situat a la Casa de Cultura. En tots dos casos, cal presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, sol·licitant Cita Prèvia i, en el cas d’acudir al Centre de Serveis Socials, telefonant al 96 364 13 17 i 96 390 58 39. Les sol·licituds, al costat de la documentació requerida, podrà presentar-se també de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot.

Podran ser beneficiaris/ries de les Ajudes Familiars dirigides a l’alimentació de menors en situació o risc d’exclusió social, escolaritzats en el curs escolar 2023-2024, les persones menors d’edat, empadronades i/o que acrediten la convivència en el municipi de Burjassot, que en el curs 2023-2024, vagen a ser escolaritzats/as en segon cicle d’infantil i primària (i que havent sol·licitat beca de menjador de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, hagen quedat exclosos dels seus llistats de beneficiaris).

Són requisits imprescindibles, per a poder accedir a aquestes ajudes, ser menor escolaritzat/da en segon cicle d’Infantil i en Primària en centres escolars que estiguen situats en el municipi de Burjassot. Excepcionalment, s’admetran les sol·licituds per al Col·legi Públic de Benimàmet, i el Col·legi Sant Bartolomé de Godella (només en cicle d’Infantil); estar empadronats/des i/o acreditar la convivència de manera permanent en el municipi de Burjassot les persones menors per als quals se sol·licite l’ajuda, amb la seua respectiva família (pares, tutors o acollidors).

També és requisit imprescindible que la renda per càpita anual dels membres de la unitat familiar o convivència a la qual pertanga el/la sol·licitant, no excedisca del 100% de l’IPREM vigent (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples), en còmput vigent de 12 pagues 7.200,00 € a l’any, o 600,00 € al mes; presentar la sol·licitud en el termini establit a aquest efecte, haver sol·licitat l’ajuda de Beques escolars de la Conselleria d’Educació per al curs escolar 2023-2024 i haver quedat exclòs com a beneficiari, en el llistat de Beques de la Conselleria d’Educació per al curs escolar 2023-2024.