Publicada la convocatòria del XIX Premi Vicent Andrés Estellés de Poesia

28 novembre 2019|Burjassot

L’Ajuntament de Burjassot, des de l’àrea de Cultura i Joventut, dirigida per Estefanía Ballesteros, ha fet pública la Convocatòria del XIX Premi Vicent Andrés Estellés de Poesia”. Un premi que tindrà oberta la recepció dels originals que entren en concurs fins al 30 de desembre.

Podran participar en la convocatòria les persones físiques majors d’edat que no estiguen incurses en alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, de la normativa General de Subvencions.

Cada participant podrà presentar una sola obra i la persona guanyadora de l’edició anterior no podrà participar en la present convocatòria que atorgarà un premi, al guanyador d’aquesta, de 9.180€.

La sol·licitud, dirigida al president de l’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot, es realitzarà mitjançant un sobre amb quatre còpies de l’obra que només hauran de contindre el títol del treball i una còpia del mateix en suport digital (USB). S’adjuntarà també un altre sobre amb el nom, l’adreça, el telèfon, el correu electrònic i la fotocòpia del DNI de l’autor de l’obra. Tot això fins al 30 de desembre i per Registre d’Entrada de l’IMCJB o en qualsevol dels llocs que, amb caràcter general, reconeix l’article 16 de la Llei 39/2015 d’un d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La Convocatòria, on consten tots els requisits per a poder presentar-se al premi, igual que el seu valor i els criteris de valoració, es pot consultar en la Seu Electrònica de l’IMCJB, concretament en el Tauler d’anuncis.