Publicada la convocatòria per a la formació d’una bossa de treball de tècnic superior de traducció i dinamització lingüística de valencià (SOL·LICITUDS DEL 16 AL 30 DE DESEMBRE)

14 novembre 2019|Burjassot

Volver a página de inicio

L’Ajuntament de Burjassot ha aprovat i publicat les bases específiques i la convocatòria per a la formació d’una bossa de treball temporal de tècnic superior de traducció dinamització lingüística de valencià; un lloc de treball enquadrat en l’escala d’Administració Especial, subescala tècnica, grup A, subgrup A1. El procediment de selecció serà el de concurs oposició.

Les funcions a exercir en accedir a aquest lloc de tècnic són, entre altres, programar i controlar la totalitat dels treballs de la seua àrea de control referent a l’àrea de traducció; realitzar i controlar els treballs de traducció de tots els documents oficials que ho requereixen i realitzar totes aquelles tasques necessàries per a la implantació i normalització lingüística del valencià, a més de realitzar determinats informes, estudis i memòries referents a la seua àrea de responsabilitat.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província: del 16 al 30 de desembre.

Tant els requisits que han de complir els aspirants com els terminis i lliuraments de sol·licituds i documentació poden consultar-se en les bases de la convocatòria, que estan publicades en el Portal de Transparència i en el Tauler d’anuncis del Consistori.