Publicada la relació provisional d’admesos i exclosos en el procés selectiu per a la plaça de Tècnic Superior de Recursos Humans

23 juny 2020|Burjassot

Ayuntamiento Burjassot

Amb data 23 de juny de 2020, s’ha publicat en el Portal de transparència de l’Ajuntament de Burjassot, l’anunci d’aprovació de la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu per a proveir en propietat una plaça de Tècnic Superior de Recursos Humans, enquadrada en l’escala d’Administració General, subescala tècnica, grup A, subgrup A1.

S’ha disposat un termini de deu dies hàbils, a partir de la publicació de la resolució en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP), a aquest efecte que els aspirants exclosos puguen formular reclamacions o esmenar els defectes que hagen motivat la seua exclusió. En cas de no presentar-se reclamacions, la llista provisional s’entendrà elevada automàticament a definitiva.