Publicada la convocatòria de les Ajudes Familiars a l’Alimentació (PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL 15 DE JUNY Al 14 DE JULIOL)

9 juny 2022|Burjassot

ayudas familiares alimentación

L’Ajuntament de Burjassot ha fet pública la Convocatòria de les Ajudes Familiars dirigides a l’Alimentació de menors en situació o risc d’exclusió social, escolaritzats en el curs escolar 2022/2023. El termini per a sol·licitar les ajudes serà de 30 dies naturals A PARTIR DE l’ENDEMÀ a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP (PUBLICAT EL 14-06-2022i les bases de la Convocatòria poden consultar-se en aquest ENLLAÇ.

Preferentment, les sol·licituds es presentaran en el Centre Municipal de Serveis Socials situat en la Plaça Gómez Ferrer núm. 4 o per Registre General d’entrada de l’Ajuntament de Burjassot. En tots dos casos, cal presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, sol·licitant Cita Prèvia. En el Registre de l’Ajuntament, situat a la Casa de Cultural, a través d’https://citaprevia.burjassot.org/ i, en el cas d’acudir al Centre de Serveis Socials, telefonant al 96 364 13 17 i 96 390 58 39.

La sol·licitud, al costat de la documentació requerida, podrà presentar-se també de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot.

Podran ser beneficiaris i beneficiàries de les Ajudes Familiars dirigides a l’Alimentació de menors en situació o risc d’exclusió social, escolaritzats en el curs escolar 2022/2023 els menors, empadronats que acrediten la convivència a Burjassot; que el curs 2022/2023 vagen a ser escolaritzats en segon cicle d’infantil i primària i que, havent sol·licitat beca de menjador de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, hagen quedat exclosos dels seus llistats de beneficiaris.

Són requisits imprescindibles per a poder accedir a aquestes ajudes, ser menor escolaritzat en segon cicle d’infantil i en primària en centres escolars que estiguen situats a Burjassot. Excepcionalment s’admetran les sol·licituds per al Col·legi Públic de Benimàmet i el Col·legi Sant Bartolomé de Godella (només en cicle d’infantil). Estar empadronats i/o que acrediten la convivència de manera permanent a Burjassot els menors per als quals se sol·licite l’ajuda, amb la seua respectiva família (pares, tutors o acollidors).

També és requisit imprescindible que la renda per càpita anual dels membres de la unitat familiar o convivència a la qual pertanga el/la sol·licitant, no excedisca del 100% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), en còmput vigent de 12 pagues 6.778,80€ a l’any o 579,02€ al mes.

Finalment, és necessari presentar la sol·licitud en el termini establit a aquest efecte, amb la instància facilitada per l’Ajuntament, haver sol·licitat l’ajuda de Beques escolars de la Conselleria d’Educació per al curs escolar 2022/2023 i haver quedat exclòs, com a beneficiari, en el llistat de Beques de la Conselleria d’Educació del citat curs.

Les bases de les ajudes, on s’especifica la documentació a aportar per part dels sol·licitants i els criteris de baremació d’aquestes, pot consultar-se en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Burjassot i en cadascun dels Centres de Serveis Socials, durant el termini de la convocatòria.