Publicades les bases del XXIII Premi de Poesia Vicent Andrés Estellés de Burjassot

9 abril 2024|Burjassot

VAE 2024

L’Ajuntament de Burjassot ha aprovat i publicat la convocatòria del XXIII Premi de Poesia Vicent Andrés Estellés 2024. Les bases, que s’han publicat en el BOP el 9 d’abril de 2024 i que es van aprovar en Junta de Govern celebrada el 25 de març, poden consultar-se en este ENLLAÇ.

Així, les persones interessades hauran de presentar els seus treballs originals en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria, és a dir, del 10 d’abril al 9 de juny. La sol·licitud juntament amb els treballs es podran presentar per qualsevol dels mitjans que, amb caràcter general, reconeix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques. La presentació d’originals comporta l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i obligacions que es deriven d’elles.

Podran participar en la convocatòria les persones físiques, majors d’edat, que no incórreguen en alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries que establix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

El Premi VAE de Poesia, atorgat per l’Ajuntament de Burjassot, té una dotació econòmica de 9.000 euros, atorgant-se un únic premi a la millor obra seleccionada per un Jurat especialitzat que serà l’òrgan avaluador dels treballs i estarà compost per tres persones de reconegut prestigi o destacades per la seua labor en els temes relacionats amb l’objecte del premi, expertes en el món de la cultura, la literatura i la poesia, una de les quals serà l’autor de l’obra guanyadora en l’edició anterior.

Quant a les característiques formals de les obres, hauran de ser originals i inèdites en tota la seua extensió. Els treballs estaran escrits en valencià o en qualsevol altra variant de la llengua. Les obres hauran d’estar escrites a ordinador, amb una lletra tipogràfica llegible, de grandària igual o superior a 12 punts, en doble espai i per una sola cara. Els treballs tindran l’extensió habitual dels volums de poesia.