Publicades les bases reguladores de les Ajudes Familiars a l’alimentació

8 juliol 2019|Burjassot

Des de 09/07/2019 fins a 07/08/2019

Mosaico-Escudo-Ayuntamiento.jpg

L’Ajuntament de Burjassot ha publicat les bases reguladores de les Ajudes Familiars dirigides a l’alimentació de menors en situació o risc d’exclusió social, escolaritzats en el curs escolar 2019/2020. El termini per a sol·licitar aquestes ajudes serà de 30 dies naturals a partir de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP que ha tingut lloc hui 8 de juliol de 2019. Així, el període està obert des del 9 de juliol fins al 7 d’agost de 2019, tots dos dies inclusivament.

Preferentment, les sol·licituds es presentaran en el Registre General d’entrada de l’Ajuntament de Burjassot, en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i, de la mateixa manera, es podran presentar en el Centre Municipal de Serveis Socials que corresponga per domicili del sol·licitant: el Centre Social La Granja i el Centre Social Isaac Peral.

Consulta ACÍ les bases

Podran ser beneficiaris i beneficiàries de les Ajudes Familiars dirigides a l’alimentació de menors en situació o risc d’exclusió social, escolaritzats en el curs escolar 2019/2020 els menors, empadronats i/o que acrediten la convivència a Burjassot, que el curs 2019/2020 vagen a ser escolaritzats en segon cicle d’infantil i primària i que, havent sol·licitat beca de menjador de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, hagen quedat exclosos dels seus llistats de beneficiaris.

Són requisits imprescindibles, per a poder accedir a aquestes ajudes, ser menor escolaritzat en segon cicle d’infantil i en primària en centres escolars que es troben situats a Burjassot. Excepcionalment s’admetran les sol·licituds per al Col·legi Públic de Benimàmet i el Col·legi Sant Bartolomé de Godella (només en cicle d’infantil). Estar empadronats i/o que acrediten la convivència a Burjassot els menors per als quals se sol·licite l’ajuda, amb la seua respectiva família (pares, tutors o acollidors).

També és requisit imprescindible que la renda per càpita anual dels membres de la unitat familiar o convivència a la qual pertanga el/la sol·licitant, no excedisca del 100% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), en còmput vigent de 12 pagues 6.583,2€ a l’any o 548,60€ al mes.

Finalment, és necessari presentar la sol·licitud en el termini establit a aquest efecte amb el model que també està en la web municipal i haver sol·licitat l’ajuda de Beques escolars de la Conselleria d’Educació per al curs escolar 2019/2020.

Les bases de les ajudes, on s’especifica la documentació a aportar per part dels sol·licitants i els criteris de baremació d’aquestes, pot consultar-se en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Burjassot, en la web municipal, www.burjassot.org, i en cadascun dels Centres Municipals de Serveis Socials, durant el termini de la convocatòria.