Publicades les bases reguladores de les Ajudes Familiars a l’Escolarització

2 juny 2015|Burjassot

L’Ajuntament de Burjassot, des de l’àrea de Benestar Social, ha aprovat i publicat les BASES REGULADORES, elaborades des del Departament de Serveis Socials, de les Ajudes Familiars a l’Escolarització, les beques dirigides a l’alimentació de menors en situació o risc d’exclusió social, escolaritzats en el curs escolar 2015/2016. El termini per sol·licitar aquestes ajudes va quedar obert l’1 de juny i les persones interessades les hauran de sol·licitar, amb cita prèvia cridant per telèfon, fins al dia 26 de juny, en el Centre Municipal de Serveis Socials que corresponga per domicili al sol·licitant (Centre Social La Granja: 96 390 58 39 i/o Centre Social Isaac Peral:96 364 13 17). De forma ordinària, les sol·licituds també es podran presentar, per registre general d’entrada, en l’Ajuntament de Burjassot en el següent horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14 h, dimarts i dijous de 16 a 17.45 h i els dissabtes de 9 a 13 h.

Podran ser beneficiaris de les Ajudes Familiars dirigides a l’alimentació de menors en situació o risc d’exclusió social, els escolaritzats en el curs escolar 2015-2016; els menors, empadronats i residents en el municipi de Burjassot, que el curs 2015-2016 vagen a ser escolaritzats en segon cicle d’infantil i primària, així com els menors escolaritzats en segon cicle d’Infantil i en Primària en centres escolars que es troben situats en el municipi de Burjassot.

Són requisits imprescindibles, per poder accedir a aquestes ajudes, estar empadronats i conviure de forma permanent a Burjassot els menors per als quals se sol·licite l’ajuda, amb la seua respectiva família (pares, tutors o acollidors). També és requisit imprescindible tenir una renda per càpita inferior a 5.000 euros anuals i/o 416,66€ al mes, així com haver sol·licitat l’ajuda de Beques escolars de la Conselleria d’Educació per al curs escolar 2015-2016. I també, imprescindible, presentar la sol·licitud en el termini establert a aquest efecte, és a dir, fins al 26 de juny.

Per a l’aprovació de les sol·licituds d’aquestes ajudes, s’establirà un ordre de prioritat segons la puntuació obtinguda d’acord amb diferents criteris com la renda mensual per càpita, nombre de menors, famílies monoparentals, perceptors de la RAI (Renda Activa d’Inserció), Renda Garantida de Ciutadania o programes similars, així com casos de violència intrafamiliar o altres vulnerabilitats familiars. Una vegada finalitzat el termini d’aquesta convocatòria, la base de dades de sol·licituds amb la puntuació obtinguda serà sotmesa a la Comissió de Valoració del Departament de Serveis Socials.

Una vegada baremades les Ajudes, s’establirà per part de l’Ajuntament de Burjassot, el mòdul a abonar als centres escolars per menor i mes, obrint-se un termini de deu dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació, perquè les persones interessades puguen formular les al·legacions fundades, per escrit, que estimen oportunes. Resoltes les al·legacions, el llistat definitiu, es farà públic en la web municipal, en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Burjassot, en els Centres Municipals de Serveis Socials i en el Tauler d’anuncis dels Centres Educatius.