Publicat el llistat provisional d’admesos i exclosos per a la plaça de coordinador/a esportiu

26 febrer 2020|Burjassot

Deportes Burjassot

L’Ajuntament de Burjassot ha publicat el llistat provisional d’admesos i exclosos en el procés selectiu per a proveir en propietat d’una plaça de coordinador/a esportiu, enquadrada en l’escala d’Administració Especial, subescala tècnica, grup A, subgrup A1, mitjançant sistema d’oposició lliure. El llistat pot consultar-se el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el Portal de Transparència i en la Seu Electrònica (Oferta Pública d’Ocupació).

Els aspirants exclosos disposen d’un termini de cinc dies naturals, a partir de la publicació d’aquest anunci en la Seu Electrònica (26 de febrer), per a formular reclamacions o esmenar els defectes que hagen motivat la seua exclusió.