Publicat el llistat provisional d’admesos i exclosos per a les catorze places d’Agent de la Policia Local

26 febrer 2020|Burjassot

Día de la Policía Local

L’Ajuntament de Burjassot ha publicat el llistat provisional d’admesos i exclosos en el procés selectiu per a proveir en propietat de 14 places d’Agent de la Policia Local, escala Administració Especial, subescala Serveis Especials, classe Policia Local i els seus auxiliars, escala bàsica, grup C, subgrup C1.

El llistat provisional pot consultar-se en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el Portal de Transparència i en la Seu Electrònica (Oferta d’Ocupació Pública).

Els aspirants exclosos disposen d’un termini de deu dies hàbils, a partir de la publicació de la resolució en el Butlletí Oficial de la Província de València, per a formular reclamacions o esmenar els defectes que hagen motivat la seua exclusió, quan aquests foren corregibles.