Autorització Mercat Extraordinari de Dissabte

De conformitat amb l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària, la Junta de Govern del 5 de març de 2018 va acordar la convocatòria de places vacants en el Mercat Extraordinari del dissabte.

Presentació

En l’Oficina del Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament.

Informació complementària

El termini de les sol·licituds serà del 9 de març al 4 d’abril de 2018, a presentar al registre d’entrada de l’ajuntament de dilluns a divendres de 9 a 14 hores

El nombre de llocs vacants és de 8 llocs de 4 metres i s’haurà de sol·licitar la preferència d’aquests per ordre al seu interès.

Apartat 4.5 de la Convocatòria: A fi d’ordenar el mix comercial del Mercat Extraordinari dels dissabtes, queden excloses les sol·licituds de productes d’alimentació o similars d’acord amb el Capíulo VI de l’Ordenança Municipal de venda no sedentària.

Si es produïssin vacants durant el període d’adjudicació s’ampliarà aquest nombre.

Si resultés que es presenten mes sol·licituds que places a adjudicar, es crearà una borsa d’aquestos per poder venir al mercat extraordinari de ” al fallo”.