Bonificació en la Taxa per la Prestació del Servei de Recollida de Residus Sòlids (FEM)

Sol·licitar la bonificació del 100% de la Taxa per prestació del servei de recollida de residus sòlids, tractament i eliminació d’ells.
Tindran una bonificació del 100% en la quota d’aquesta Taxa aquells contribuents majors de 65 anys o pensionistes que perceben uns ingressos mensuals per unitat familiar inferiors al salari mínim interprofessional i que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries.

Documentació necessària

  1. Instància Genèrica Ajuntament
  2. Certificat del Ministeri d’assumptes socials que acredite els ingressos que percep mensualment. Si juntament amb el sol·licitant conviuen familiars hauran de presentar els ingressos que percep cadascun d’ells.
  3. Factura detallada, emesa per Aigües de València, SA que acredite que el titular del comptador de l’aigua coincideix amb el sol·licitant

Presentació

En l’oficina del Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament o a través de la Seu electrònica:

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Informació complementària

El Butlletí Oficial de l’Estat publica anualment la quantia del salari mínim interprofessional

Termini previst de tramitació

Podrà sol·licitar-se en qualsevol moment i tindrà validesa permanent mentre no es modifiquen els ingressos assenyalats, tenint el contribuent l’obligació de comunicar el canvi de la seua situació econòmica.

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emès per la ACCV. Si vol obtenir-ho punxe ací