Declaració Responsable de Segona Ocupació

Verifica l’adequació dels habitatges a les condicions d’habitabilitat com a requisit previ a la connexió de subministraments i serveis.

Documentació necessària

  1. Declaració responsable de segona ocupació.
  2. Justificant de l’Impost de Béns immobles (ultime rebut).
  3. Justificant d’ingrés de TAXA, per tramitació de declaració responsable.
  4. Fotocòpia de l’escriptura de propietat, contracte de compravenda o d’arrendament o qualsevol altre document acreditatiu de l’ocupació de l’immoble.
  5. Certificat del facultatiu competent que l’edifici o, si escau, la part del mateix susceptible d’un ús individualitzat, s’ajusta a les condicions que van suposar l’atorgament de la primera o anterior llicència d’ocupació a la qual se sol·licita.
  6. Fotocòpia dels rebuts d’abonament dels serveis d’aigua i electricitat del període anterior. En el cas de no disposar d’ells, per al subministrament aigua s’aportarà informe de la companyia subministradora de la disponibilitat del servei.

El certificat tècnic, si no està visat pel col·legi professional corresponent, haurà d’anar acompanyat de la Declaració Responsable subscrita pel tècnic.

Les fotocòpies dels documents que s’adjunten han d’anar compulsades.

PRESENTACIÓ

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica.

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emés per la ACCV. Si vol obtindre-ho punxe ací.

Informació complementària

Pel negociat d’urbanisme se’ls farà lliurament de còpia de la declaració responsable amb el segell de conformitat amb la documentació presentada.