Formació – Cursos

Sol·licitud per part de les persones físiques interessades alguna de les següents causes relacionades amb la formació rebuda de Cursos de la Casa de Cultura:

  • Sol·licitud de certificat d’assistència a curs.
  • Sol·licitud de devolució de la taxa de matrícula del curs.
  • Sol·licitud de canvi de grup.
  • Deixar constància queixes o reclamacions relacionades amb el curs realitzat per l’interessat/a.
  • Deixar constància de suggeriments i / o propostes de millora de cursos.

 

Documentació necessària

  1. Instància genèrica de l’Ajuntament.

PRESENTACIÓ

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica.

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emés per la ACCV. Si vol obtindre-ho punxe ací.

TERMINI PREVIST DE PRESENTACIÓ

Al llarg de tot l’any.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

En la sol·licitud l’interessat/a haurà d’especificar el nom del curs, data de realització i grup en què ha estat matriculat. En cas de tractar-se d’un menor, la instància serà presentada per el/la representant legal de l’alumne/a, i farà constar les dades d’aquest.

En cas de sol·licitud de devolució de la taxa de matrícula, haurà d’aportar justificant de pagament. La devolució estarà subjecta a la normativa vigent aplicada a aquest tràmit.