Formació – Esplai

Sol·licitud per part de les persones físiques interessades en la realització de tràmits vinculats amb l’activitat L’Esplai Els Sitges:

  • Sol·licitud de certificat d’assistència a curs.
  • Sol·licitud de devolució de la taxa de matrícula del curs.
  • Deixar constància queixes o reclamacions relacionades amb l’activitat.
  • Deixar constància de suggeriments i / o propostes de millora.

Documentació necessària

  1. Instància genèrica de l’Ajuntament.

PRESENTACIÓ

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica.

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emés per la ACCV. Si vol obtindre-ho punxe ací.

TERMINI PREVIST DE PRESENTACIÓ

Al llarg de tot l’any.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

En la sol·licitud l’interessat/a, representant del /la menor, haurà d’especificar el nom del curs, data de realització i grup en què ha estat matriculat l’alumne/a, així com les dades de l’alumne/a.

En cas de sol·licitud de devolució de la taxa de matrícula, haurà d’aportar justificant de pagament. La devolució estarà subjecta a la normativa vigent aplicada a aquest tràmit