Formació – Cursos Anima’t


Sol·licitud per part de les persones físiques interessades en la realització de tràmits vinculats amb els Cursos de Anima’t:

  • Sol·licitud de certificat d’assistència a curs.
  • Sol·licitud de devolució de la taxa de matrícula del curs.
  • Presentació de la memòria de pràctiques realitzades per l’alumne/a.
  • Deixar constància queixes o reclamacions relacionades amb el curs realitzat per l’interessat/a.
  • Deixar constància de suggeriments i / o propostes de millora.

Documentació necessària

  1. Instància genèrica de l’Ajuntament.
  2. Plantilles i documents de la Agència Jove

PRESENTACIÓ

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica.

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emés per la ACCV. Si vol obtindre-ho punxe ací.

TERMINI PREVIST DE PRESENTACIÓ

Al llarg de tot l’any.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

En la sol·licitud l’interessat/a haurà d’especificar el nom del curs, data de realització i grup en què ha estat matriculat.

En cas de sol·licitud de devolució de la taxa de matrícula, haurà d’aportar justificant de pagament. La devolució estarà subjecta a la normativa vigent aplicada a aquest tràmit.

Per a descarregar la documentació i les plantilles relatives a la memòria justificativa de les pràctiques accedisca al següent enllaç:

http://agenciajove.burjassot.org/proyectos/documentacionanimat/

BOE núm. 297, de 10 de desembre de 2011, disposició 19358 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=boe-a-2011-19358