Guals. Baixes

Baixa de Gual. Entrada de Vehicles a través de les voreres.

Documentació necessària

  1. Instància Genèrica Ajuntament
    En la qual es farà constar que s’ha procedit a retirar la senyalització tant horitzontal (pintura vial i rebaixe de vorada si escau) com a vertical (retirada de plaques i lliurament de les mateixes) indicatives de l’existència del gual.
  2. Rebut corresponent a l’any en curs

Presentació

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través de la Seu Electrònica:

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Informació complementària

El període impositiu comprendrà l’any natural i es reporta el dia un de gener de cada any, excepte en els supòsits de cessament de l’ús del servei, en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aqueixa circumstància amb el consegüent prorrateig semestral de la quota, podent-se demanar la devolució de la part proporcional quan la baixa se sol·licita en el primer semestre de l’any.

Termini previst de tramitació:

15 dies naturals, a partir de la data de presentació.

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emès per la ACCV. Si vol obtenir-ho punxe ací