Impost sobre Activitats Econòmiques

Realització del pagament anual de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte quan es tracte de declaracions d’alta, i en aquest cas comprendrà des de la data de començament de l’activitat fins al final de l’any natural.

L’impost es merita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, excepte quan, en els casos de declaració d’alta, el dia de començament de l’activitat no coincidisca amb l’any natural, en el supòsit del com les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per a finalitzar l’any, inclòs el del començament de l’exercici de l’activitat.

Així mateix, i en el cas de baixa per cessament en l’exercici de l’activitat, les quotes seran prorratejades per trimestres naturals, excloses aquelles en què es produïsca l’aquest cessament. A aquest efecte els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en què no s’haguera exercit l’activitat.
En el cas d’alta per inici d’activitat, la liquidació corresponent serà objecte de notificació per correu certificat, en la qual s’indica el lloc, forma i termini de pagament.

Informació complementària

En cas de reclamació, dubtes o qualsevol altra circumstància haurà de personar-se en les Oficines municipals d’Informació al Ciutadà, en el Negociat de Rendes i Exaccions o realitzar la seua consulta a través de la Instància Genèrica Ajuntament

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Termini previst de tramitació

PERÍODE VOLUNTARI DE PAGAMENT:

Des del dia 1 d’octubre al 30 de novembre de cada any, tots dos inclusivament.
Podrà domiciliar-se el pagament en una entitat financera mitjançant sol·licitud normalitzada que s’aconseguirà en l’Oficina d’Informació Municipal, amb una antelació mínima de 2 mesos a l’inici del període de pagament. Els qui domicilien el pagament gaudiran d’una bonificació del 3% de la quota.

Si per qualsevol motiu no tinguera en el seu poder el rebut dins del període voluntari de pagament, podrà obtenir un duplicat del mateix en l’Oficina de Recaptació Municipal (carrer Jorge Juan, núm. 91. Telèfon: 96 316 05 65).

PAGAMENTS FORA DE TERMINI:

Una vegada finalitzat el període voluntari de pagament, podrà acudir a l’Oficina de Recaptació Municipal (carrer Jorge Juan, núm. 91. Telèfon: 96 316 05 65), per a obtenir el document cobrador corresponent, el qual podrà abonar en l’entitat financera corresponent.

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emès per la ACCV. Si vol obtenir-ho punxe ací