IVTM Altes Vehicles

A fi de donar d’alta un vehicle, el seu titular haurà de sol·licitar l’imprès d’autoliquidació de l’Impost, que es prorratejarà per trimestres naturals i procedir al pagament del mateix. (Aquest imprès s’obté en el Negociat de Rendes i Exaccions).

Els rebuts de l’Impost corresponents a exercicis següents (coincidents amb l’any natural) seran posats al cobrament per l’Ajuntament, després de rebre la informació de l’Adreça Provincial de Trànsit.

Tots els anys s’exposarà al públic, previ avís en el Butlletí Oficial de la Província, la Matrícula del Padró de Vehicles (facilitada per l’Adreça de Trànsit), durant deu dies hàbils, i que servirà de notificació als interessats.

En cas de reclamació, dubtes o qualsevol altra circumstància, hauran de personar-se en les Oficines municipals d’Informació, o en el Negociat de Rendes i Exaccions.

Documentació necessària

  1. DNI de l’interessat, o en defecte d’açò targeta de Residència, si es tracta de persona jurídica, fotocòpia del CIF.
  2. Certificat de característiques tècniques del vehicle que s’ha de matricular.

Presentació

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través d’autoliquidacions en la Seu Electrònica.

Informació complementària

En cas de reclamació, dubtes o qualsevol altra circumstància, hauran de personar-se en les Oficines municipals d’Informació, o en el Negociat de Rendes i Exaccions.

Termini previst de tramitació

PERÍODE VOLUNTARI DE PAGAMENT: Des del dia 1 d’abril al 31 de maig de cada any, tots dos inclusivament.
Podrà domiciliar-se el pagament en una entitat financera mitjançant sol·licitud normalitzada que s’aconseguirà en l’Oficina d’Informació Municipal, amb una antelació mínima de 2 mesos a l’inici del període de pagament.

DUPLICATS: Si per qualsevol motiu no tinguera en el seu poder el rebut dins del període voluntari de pagament, podrà obtenir un duplicat del mateix en l’Oficina de Recaptació Municipal (carrer Jorge Juan, núm. 91. Telèfon: 96 316 05 65).

PAGAMENTS FORA DE TERMINI: Una vegada finalitzat el període voluntari de pagament, podrà acudir a l’Oficina de Recaptació Municipal (carrer Jorge Juan, núm. 91. Telèfon: 96 316 05 65), per a obtenir el document de cobrament corresponent, el qual podrà abonar en l’entitat financera corresponent.