IVTM Bonificacions Vehicles Històrics

Podran sol·licitar la bonificació del 100% en la quota de l’Impost, els/as titulars de vehicles històrics que tinguen una antiguitat mínima de 25 anys, a partir de la data de fabricació. Si aquesta no fóra coneguda, es prendrà com tal la de la seua primera matriculació, o en defecte d’açò, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.

El titular del vehicle haurà d’estar al corrent del pagament de les seues obligacions tributàries.

Documentació necessària

  1. Sol·licitud de Bonificació per Antiguitat de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
  2. Certificat de característiques tècniques del vehicle.
  3. Permís de circulació o document acreditatiu de la data de fabricació.

Presentació

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica.

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Informació Complementària

La bonificació tindrà efectes en l’exercici fiscal següent al de la sol·licitud.

Termini previst de tramitació:

Un mes, a partir de la data de presentació.

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emès per la ACCV. Si vol obtenir-ho punxe ací