IVTM Exempcions Impost Vehicles Tracció Mecànica ·

Estan exempts del pagament d’aquest impost:

 1. Vehicles matriculats a nom de persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%.
  Es realitzarà únicament a instàncies de part interessada i assortirà efectes en l’exercici fiscal següent a la seua sol·licitud.
 2. Tractors, remolcs, semirremolques i maquinària proveïda de Cartilla d’Inspecció Agrícola.
  Es realitzarà únicament a instàncies de part interessada i assortirà efectes en l’exercici fiscal següent a la seua sol·licitud.

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Documentació necessària

A. Vehicles matriculats a nom de persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%.

 1. Sol·licitud d’exempció del IVTM per diversitat funcional igual o superior al 33%
 2. Certificat de característiques tècniques i permís de circulació del vehicle.
 3. Certificat emès per l’òrgan competent que acredite la condició de diversitat funcional en grau igual o superior al 33%.

B. Tractors, remolcs, semirremolques i maquinària proveïda de Cartilla d’Inspecció Agrícola

 1. Sol·licitud d’exempció del IVTM per a tractors, remolcs, semirremolcs i maquinària proveïda de Cartilla d’Inspecció Agrícola.
 2. Certificat de característiques tècniques i permís de circulació del vehicle.
 3. Cartilla d’inspecció agrícola expedida a nom del titular del vehicle.

Presentació

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través de la Seu Electrònica

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emès per la ACCV. Si vol obtenir-ho punxe ací